KDU.breadcrumbs.homeProgram Volební program 2006-2010

Volební program 2006-2010

Volební heslo: ROZVÁŽNOST, PRŮHLEDNOST, ODPOVĚDNOST 

Motto: Odpovědně rozhodovat o budoucnosti města v souladu s potřebami občanů!


Co chceme prosazovat:

1. Rozvoj města
 • Budeme prosazovat takový rozvoj města, aby bylo ještě krásnější, funkční a nezadlužené
 • Nedopustíme časté účelové změny územního plánu, budeme se přidržovat názorů odborných komisí. 
 • Odblokujeme plochy pro individuální bytovou výstavbu. 
 • Nedopustíme vznik dalších nákupních středisek ve vnitřním městě. Vytvoříme podmínky pro rozvoj maloobchodní sítě v našem městě.
 • Budeme podporovat technologické centrum, vysoké školy a všechny aktivity, které přivedou do města vzdělané lidi a firmy s moderními technologiemi. 
 • Budeme dbát na rozvoj okrajových částí města a maximálně vycházet vstříc požadavkům komisí místní samosprávy.
2. Investiční výstavba
 • V bytové oblasti podpoříme individuální výstavbu a výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny. 
 • Budeme se zasazovat o přebudování některých vhodných brouzdališť na dětská koupaliště. 
 • Podpoříme výstavbu parkovacích domů ve městě a budeme usilovat o převedení areálu kasáren v Komenského ulici městu, i pro účely parkování. 
3. Sociální oblast
 • Budeme podporovat činnost neziskových subjektů působících v oblasti aktivit pro děti, mládež a rodiny.
 • Podpoříme vznik dalších mateřských center v našem městě.
 • Podpoříme terénní pečovatelskou službu pro seniory. Domovy důchodců jsou až pro ty nejméně soběstačné.
 • Podpoříme osobní asistenci pro tělesně postižené, což je nejvhodnější a nejúčinnější způsob jejich integrace do společnosti.
 • Podpoříme bydlení pro sociálně slabší obyvatele.
4. Vzdělávání a školství
 • Vzdělání je pro nás prioritou a ne pouhou proklamací.
 • Nedopustíme zrušení žádné základní školy. Poklesem počtu žáků vznikají lepší podmínky pro jejich vzdělávání. 
 • Budeme věnovat pozornost všem mateřským školám bez rozdílu zřizovatele. Zabráníme jejich rušení v okrajových částech města.
 • Zasadíme se o vybudování důstojného a moderního areálu základní umělecké školy. 
5. Kultura a sport 
 • Nesouhlasíme s financováním profesionálního fotbalového klubu z rozpočtu města. K rekonstrukci stadionu přistoupíme až po vyřešení vlastnické a finanční situace klubu. 
 • Podpoříme budování finančně nenáročných sportovišť pro všechny generace. 
 • Podpoříme pořádání tradičních kulturních aktivit ve městě. Nezapomeneme ani na neziskové kulturní organizace. 
6. Kulturní památky
 • Zasadíme se o zachování historického jádra města v jeho autentické historické podobě. 
 • Otevřeme památky ve městě veřejnosti.
7. Životní prostředí
 • Důrazně odmítáme záměr vybudovat spalovnu odpadů v Opatovicích/L.
 • Podpoříme rozvoj veřejné hromadné dopravy ve městě. Budeme pokračovat v započatém budování cyklistických stezek.
 • Budeme prosazovat urychlené vybudování úseku silnice R 35 mezi Opatovicemi/L. a Zámrskem, který spolu s dálnicí D11 vyvede tranzitní dopravu z města.
8. Řízení města, komunikace s občany
 • Zkvalitníme služby obyvatelům zprůhledněním, zjednodušením a zrychlením úřednických procedur. 
 • Zavedeme etický kodex úředníka, strážníka městské policie a člena zastupitelstva.