KDU.breadcrumbs.homeProgram Volební program 2022-2026

Volební program 2022-2026

Pět priorit Koalice pro Hradec na léta 2022–2026.

P1260818_.jpg

1. Poctivá veřejná správa

 • budeme usilovat o vyrovnané hospodaření a zajistíme efektivní správu majetku
 • vytvoříme pravidla pro hospodaření s majetkem města tak, aby byla zajištěna včasná a kvalitní údržba a opravy majetku města a zásady prodeje a nabývání majetku
 • budeme odpovědně zadávat veřejné zakázky a maximálně využívat fondy EU, norské fondy a další vnější zdroje
 • udržíme přímou účast či zásadní vliv města v organizacích zajišťujících veřejné služby (odpady, veřejné osvětlení, údržba komunikací, distribuce tepla aj.)
 • budeme rozvíjet mezinárodní spolupráci v různých oblastech včetně spolupráce s partnerskými městy
 • považujeme za nezbytné důsledně potírat klientelismus
 • zrealizujeme opatření směřující k úsporám energií a lepšímu hospodaření s vodou u budov v majetku města,
 • prosadíme vznik architektonické kanceláře města Hradce Králové

2. Podíl občanů na správě města

 • budeme usilovat o projednání všech důležitých projektů s veřejností
 • naším cílem je zlepšení komunikace s občany a informování komisí místní samosprávy o záměrech ovlivňujících život v jednotlivých částech města s dostatečným předstihem, a to ve vztahu komise – občan a komise – vedení města
 • chceme prosadit větší podíl občanů na rozhodování města prostřednictvím komisí místní samosprávy včetně zajištění včasné informovanosti a vyjádření komisí místní samosprávy před projednáním v orgánech města
 • podporujeme digitalizaci samosprávy a státní správy ke zlepšení dostupnosti úřadu pro občany
 • zavedeme pravidelné hodiny pro osobní přijímání podnětů občanů příslušnými náměstky

3. Prostor pro lidi

 • zpracujeme koncepci parkování na celém území města včetně návrhu výstavby parkovacích domů a podpoříme výstavbu parkovacího domu u fakultní nemocnice
 • budeme usilovat o převedení systému regulace parkování pod město
 • budeme preferovat rozvoj veřejných prostranství pro občany a budování komunikací pro chodce a pro cyklisty
 • připravíme a zahájíme realizaci propojení městských částí s centrem města cyklostezkami
 • změníme více než 100 let starý systém průjezdu automobilové dopravy historickým středem města
 • podporujeme výstavbu severní tangenty a jižní spojky, které odkloní dopravu na vnější hranici města

4. Podpora rodin

 • zpracujeme bytovou koncepci města
 • budeme prosazovat dostupné bydlení včetně navýšení podílu bytů v majetku města a družstevního bydlení
 • zajistíme dostatek míst v mateřských i základních školách a podpoříme dětské skupiny
 • vítáme činnost mateřských center a dalších alternativ práce s dětmi
 • budeme pokračovat v modernizaci a rekonstrukci škol, včetně ZUŠ Střezina
 • podpoříme rozvoj polytechnického vzdělávání od nejmenších
 • podpoříme volnočasové aktivity s důrazem na rodiny a mezigenerační soužití
 • podporujeme programy prevence kriminality jak pro děti, tak i pro seniory
 • zajistíme dostupnost sociálních a návazných služeb (včetně hospicové péče) podpoříme výstavbu lůžkového hospice

5. Přívětivé prostředí

 • podpoříme spolkovou činnost, sportování pro všechny, kulturní a občanské aktivity podporující komunitní život, zdravý životní styl a multigenerační soužití
 • zajistíme podporu a otevření dalších turistických zajímavostí města
 • zavedeme do praxe ucelenou koncepci veřejného osvětlení s cílem omezit světelné znečištění a zajistit optimální světelnost na celém území města
 • prosadíme ucelenou architektonickou koncepci rozvoje veřejných prostor, pěších zón, parků, otevřených hřišť a veřejné zeleně
 • zabráníme vzniku nových zastavěných ploch na úkor zeleně a veřejného prostoru
 • budeme usilovat o zvelebení okrajových částí města a založíme městský krajinný park